Bærekraft og samfunn

Vi i Sparebank 68° Nord er svært opptatt av hvordan virksomheten vår påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Med bakgrunn i dette er bærekraft et hensyn vi tar i alt vi gjør.

Vårt samfunnsansvar

Helt fra begynnelsen har bankens formål vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. I dag gjenspeiles dette i visjonen vår "Mer verdi lokalt".

På lik linje med andre næringer, har banken et ansvar for å unngå å medvirke til miljøødeleggelser, korrupsjon eller brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. For banken handler samfunnsansvar særlig om å ivareta disse hensynene i investeringer og lån. Tillit fra omverdenen og godt omdømme er viktig for banken. Bankens interessenter har forventninger til at banken utøver sin rolle som en ansvarlig samfunnsaktør.

Bankens retningslinjer for bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar omhandler hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø. Det å skape verdier og være lønnsom er en del av bankens samfunnsrolle, og banken vil på denne måten bidra til vekst og utvikling i samfunnet. Det er ikke likegyldig hvordan banken tjener sine penger, valg av produkter og tjenester skal ikke gå på bekostning av mennesker, etikk eller miljø. Banken skal ha høy etisk bevissthet, og bankens etiske retningslinjer skal være kjent for alle ansatte.

Bærekraft

Hva er egentlig bærekraft?
Bærekraft handler om å leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten at vi ødelegger for at fremtidige generasjoner skal få dekket sine behov.

Bærekraft deles inn i tre områder som alle må tas i betraktning for at noe skal være bærekraftig. Områdene er miljø, økonomi og sosiale forhold.

Bærekraft i lokalbanken
Bærekraft er et viktig fokusområde for oss som LOKALBANK. Det lokale er spesielt viktig, men vi tenker også nasjonalt og globalt.

Vi følger bærekraftsmålene til FN og har plukket ut fem av målene som vi har ekstra fokus på. Disse fem målene er nummer 3, 5, 8,11 og 13. For å kunne jobbe med disse målene er samarbeid viktig. FN sitt bærekraftsmål nummer 17 ligger dermed som en grunnstein for å kunne nå de øvrige målene.

Policy for bærekraft, samfunnsansvar og klimarisiko er besluttet i styret i Sparebank 68° Nord.

Vi fokuserer på følgende bærekraftsmål:

Nr. 3 God helse

Banken har som mål å legge til rette for å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle medarbeidere.

Nr. 5 Likestilling mellom kjønnene

Banken skal være en inkluderende og attraktiv arbeidsplass for medarbeidere i alle aldersgrupper og livsfaser. Banken jobber for en jevn kjønnsfordeling i styret, ledergrupper og blant medarbeiderne.

Nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Banken være en bidragsyter for utdanningsinstitusjoner ved å bidra til opplæring i personlig økonomi og veilede kunder under til å ta gode valg for å sikre anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Nr. 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Banken skal gjennom sitt engasjement utvikle lokalsamfunnet. Dette skal gjøres gjennom tilgang til risikokapital, kompetanseoverføring, sponsorat og utdeling av gaver.

Nr. 13 Stoppe klimaendringene

Banken har som mål å bli nullutslippsbank. Banken vil gjennom kredittrådgivning påvirke kunder til å redusere utslipp, samt bidra til økt fokus og kunnskap på området gjennom lokale engasjement og rolle som finansiell partner.

Gavetildeling

Vi i Sparebank 68° Nord bryr oss om lokalsamfunnet vårt. Hvert år deles en del av bankens overskudd ut til allmennyttige formål, hvor lag og organisasjoner som jobber med kultur og idrett for barn og ungdom prioriteres. Gaven skal bidra til økt engasjement og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnene våre.

Frank Kulseng

Har du spørsmål knyttet til bankens bærekraftsarbeid?

Ta kontakt med bankens bærekraftsansvarlig Frank Kulseng på telefon 990 08 122.

Prinsipper, forpliktelser og medlemskap

Miljøfyrtårn logo

Miljøfyrtårn

Vi i Sparebank 68° Nord ble i november 2021 Miljøfyrtårn-sertifisert. En del av ansvaret vårt som en miljøfyrtårn-sertifisert bedrift er at vi tar et bevisst miljøansvar og gjør interne tiltak.

Grønnvaskingsplakaten

Vi i Sparebank 68° Nord signerte grønnvaskingsplakaten i juni 2023. Ved å signere grønnvaskingsplakaten har vi signert på at vi ikke skal drive villedende markedsføring knyttet til promotering av tjenester og produkter som grønne, uten å ha tilstrekkelig grunnlag for det.

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: